ترمینال فرودگاه

Civil Engineering

1387

-

750 متر مربع

استادیوم مدرن

Civil Engineering

1382

-

3000 مترمربع

بارگیری پروژه بیشتر اطلاعاتی وجود ندارد