زمان

1389 - 2010

دسته

Commerical | تـــجــاری

درباره این پروژه

Tat Bank | بــانــک تـــات

زمان : 1389

محل : تهـران – فـرشتـه

مساحت: 200 متر مربع

نوع: طراحى داخـلـی


 

Year: 2010
Location: Fereshteh, Tehran
Area: 200 Square metre
Type: Interior Design