مسکن کوچک

دسته

Residential | مـسکونـی

درباره این پروژه

Small Residence | مسکن کوچک

 

زمان: 1390
محل: مشهد
150 متر مربع
نوع: طراحى فاز 1


 

Project: Behestan residential
Year: 2011
Location: Mash’had
Square metre 150
Type: Phase 1 Design