مسکونى ثبت

دسته

Residential | مـسکونـی

درباره این پروژه

Sabt Residential | مسکونى ثبت

 

زمان: 1382 – 1384

محل: تهران، تجریش، ثبت

1600 متر مربع

نوع: اجراى سفت کارى و نازك کارى


 

Project: Sabt Residential
Year: 2003 – 2005
Location: Sabt, Tajrish, Tehran
1600 Square metre
Type: Finishing Construction