مدرسه راهنمایى راه هدایت

دسته

آموزشی

درباره این پروژه

  Raah’e Hedayat School | مدرسه راهنمایى راه هدایت

 

زمان: 1375 – 1377
محل: زاهدان
4000 متر مربع
نوع: اجراى کامل


 

Project: Raah’e Hedayat  School
Year: 1996 – 1998
Location: Zahedan
Square metre 4000
Type: Complete Construction