دبیرستان راه هدایت

دسته

آموزشی

درباره این پروژه

  Raah’e Hedayat High School | دبیرستان راه هدایت

 

زمان: 1373 – 1375
محل: زاهدان
7000 متر مربع
نوع: اجراى کامل


 

Project: Raah’e Hedayat High School
Year: 1994 – 1996
Location: Zahedan
Square metre 7000
Type: Complete Construction