ادارى نشاط

زمان

1390

دسته

Office | اداری

درباره این پروژه

Neshat Office    |    اداری نـــشاط

 

زمان: 1392 – 1395
محل: تهران، پاسداران، گل نبى، زمرد، نبش نادر
متراژ: 2400 متر مربع
نوع: طراحى کامل و اجرا


 

Year: 2004
Location: Zomorrod, Golnabi, Pasdaran, Tehran
2400 Square metre
Type: Complete Design & Construction