ورودى بیمارستان معیرى

زمان

1390

دسته

Public | عمـومـی

درباره این پروژه

Moayeri Hospital Entrance | ورودى بیـمارستان معـیـرى

 

زمان: 1388
محل: تهران، بهارستان
نوع: طراحى و اجراى کامل


 

Year: 2009
Location: Baharestan, Tehran
Type: Complete Design & Construction