مسکونى میرفرشى

زمان

1370

دسته

Residential | مـسکونـی

درباره این پروژه

Mirfarshi Residential |  مسکونى میرفرشی

 

زمان: 1382 – 1383

محل: تهران، دیباجى، سنجابى، میرفرشى

1200 متر مربع

نوع: اجراى کامل


 

Project: Mirfarshi Residential
Year: 2003 – 2004
Location: Mirfarshi, Sanjabi, Dibaji, Tehran
1200 Square metre
Type: Complete Construction