زمان

1388 - 2010

دسته

Commerical | تـــجــاری

درباره این پروژه

Iran Carpet Trade Center  |  مــرکــز تــجــاری فــرش ایــران

 

زمان : 1388
محل : ایران، تبریز
نوع: طراحى نما


 

Year: 2010
Location: Tabriz, Iran
Type: Elevation Design