ادارى کارخانه هراتیان

زمان

1390

دسته

Office | اداری

درباره این پروژه

Haratian Factory Office   |   ادارى کارخـانه هـراتـیـان

 

زمان: 1383
محل: اصفهان
متراژ: 850 متر
نوع: طراحى کامل


 

Year: 2004
Location: Isfahan, Iran
850 Square metre
Type: Complete Design