ویلاى قضایى، لواسان

دسته

Villa | ویـلا

درباره این پروژه

Ghazaei Villa | ویلاى قضایى، لواسان

 

زمان: 1389 – 1390
محل: لواسان، احمد آباد
1400 متر مربع
نوع: طراحى کامل و اجراى اسکلت


 

Project: Shirazian Villa
Year: 2010 – 2011
Location: Ahmadabad, Lavasan
Square metre 1400
Type: Complete Design & Skeleton Construction