هتل اسپیناس

زمان

1393 - 1395

دسته

Hotel | هـتـل

درباره این پروژه

Hotel and Resort | هـتـل اسـپـیـنـاس

 

زمان: 1385
محل: تهران، بلوار کشاورز
متراژ: 30000 متر مربع
نوع: طراحی فاز 1


Espinas Hotel
Year: 2006

Location: Keshavarz Blvd, Tehran
30000 Square metre
Type: Phase 1 Design