مسکونى دیباجى

زمان

1370

دسته

Residential | مـسکونـی

درباره این پروژه

Dibaji Residential |  مسکونى دیباجى

 

زمان: 1380 – 1382

محل: تهران، دیباجى، سنجابى، عطار

2500 متر مربع

نوع: اجراى کامل


 

Project: Dezashib Residential
Year: 2001 – 2003
Location: Attar, Sanjabi, Dibaji, Tehran
2500 Square metre
Type: Complete Construction