مرکز تجارت صنعت ساختمان

زمان

1389 - 2010

دسته

Commerical | تـــجــاری

درباره این پروژه

Construction Trade Center | مرکزتجارت‌صنعت ساختمان

 

زمان: 1389
محل: رشت، جاده بندر انزلى
مساحت: 10000 متر مربع
نوع:طراحى فاز


 

Year: 2010
Location: Anzali Road, Rasht
Area: 10000 Square metre
Type: Phase 1 Design