بانک مرکزى ایران

زمان

1390

دسته

Office | اداری

درباره این پروژه

Central Bank of Iran   |   بانـک مـرکـزى ایـران

 

زمان: 1376-1380
محل: تهران، میرداماد
نوع: نظارت


 

Year: 1997 – 2001
Location: Mirdamad, Tehran
Type: Supervision