مرکز فرهنگى برزك

زمان

1393 - 1395

دسته

Public | عمـومـی

درباره این پروژه

Barzok Cultural Center | مرکـز فرهنـگى بـرزك

 

زمان: 1394 – 1397
محل: کاشان، برزك
متراژ: 420 مربع
نوع: طراحی و اجرای کامل


 

Location: Barzok, Kashan

2015 – 2018
420 Square metre
Type: Complete Design & Construction