سردر ورودى دانشگاه بقیه الله

زمان

1395

دسته

Public | عمـومـی

درباره این پروژه

Baghiatallah University Entrance |  سردر ورودى دانشگاه بقیه الله

 

زمان: 1395
محل: تهران، شیخ بهائى

نوع: طراحى فاز 1


 

Baghiatallah University Entrance
Year: 2016

Location: SheikhBahaei, Tehran

Type: Phase 1 Design