شهرك ارشک

دسته

Villa | ویـلا

درباره این پروژه

Arashk Village | ویلای شهرك ارشک

 

زمان: 1392
محل: نمک آبرود
7700 متر مربع
نوع: طراحى کامل


 

Project: Ahmadpour Villa
Year: 2013
Location: Namakabroud
7700 Square metre
Type: Complete Design