دبیرستان آپادانا

دسته

آموزشی

درباره این پروژه

Apadana High School | دبیرستان آپادانا

 

زمان: 1379
محل: تهران، سهروردى
5500 متر مربع
نوع: طراحى فاز 1


 

Project: Apadana High School
Year: 2000
Location: Sohravardi, Tehran
Square metre 5500
Type: Phase 1 Design