هتل علقمه

دسته

Hotel | هـتـل

درباره این پروژه

Alghameh HotelArea | هتل علقمه

 

زمان: 1395
محل: کربلا، علقمه
3000 متر مربع
نوع: طرح مفهومى


Alghameh Hotel
Year: 2016

Location: Alghameh, Karbala
3000 Square metre
Type: Concept Design