مجموعه رفاهى عباس آباد

دسته

Hotel | هـتـل

درباره این پروژه

AbbasAbad Rest Area | مجموعه رفاهى عباس آباد

 

زمان: 1394
محل: شاهرود، عباس آباد

نوع: طرح توجیهى


AbbasAbad Rest Area
Year: 2015

Location: AbbasAbad, Shahroud

Type: Feasibility Study