مسکونى ظفر

زمان

1370

دسته

Residential | مـسکونـی

درباره این پروژه

Zafar Residential |  مسکونى ظفر

 

زمان: 1373 – 1375

محل: تهران، ظفر

4000 متر مربع

نوع: اجرای کامل


 

Project: Zafar Residential
Year: 1994 – 1996
Location: Zafar, Tehran
4000 Square metre
Type: Complete Construction