بایگانی

پروژه سنگده

ویلاى سنگده

  |  

Sangdeh Villa |  ویلاى سنگده زمان: 1396 - 1397 محل: مازندران، پل سفید، سنکده 400 متر مربع نوع: طراحى و اجراى کامل  Project: Sangdeh Villa Year: 2017 -2018 Location: Sangdeh, Polsefid, Mazandaran Square metre 400 Type: Complete Design & Construction ...

اطلاعات بیشتر
ویلا شهرک ارشک نمک آبرود پروژه شرکت آرکافیس

شهرك ارشک

  |  

Arashk Village | ویلای شهرك ارشک زمان: 1392 محل: نمک آبرود 7700 متر مربع نوع: طراحى کامل  Project: Ahmadpour Villa Year: 2013 Location: Namakabroud 7700 Square metre Type: Complete Design ...

اطلاعات بیشتر
ویلایی وربن

ویلاى وربن

  |  

Varbon Villa | ویلاى وربن زمان: 1391 محل: تنکابن، نشتارود، وربن 550 متر مربع نوع: طراحى فاز 1  Project: Varbon Villa Year: 2012 Location: Varbon, Nashtaroud, Tonekabon Square metre 550 Type: Phase 1 Design ...

اطلاعات بیشتر
ویلای قضایی، لواسان پروژه آرکافیس

ویلاى قضایى، لواسان

  |  

Ghazaei Villa | ویلاى قضایى، لواسان زمان: 1389 - 1390 محل: لواسان، احمد آباد 1400 متر مربع نوع: طراحى کامل و اجراى اسکلت  Project: Shirazian Villa Year: 2010 - 2011 Location: Ahmadabad, Lavasan Square metre 1400 Type: Complete Design & Skeleton Construction ...

اطلاعات بیشتر

ویلاى شیرازیان

  |  

Shirazian Villa | ویلاى شیرازیان زمان: 1386 - 1388 محل: تهران، تجریش 1500 متر مربع نوع: طراحى و اجراى بازسازى و طراحى داخلى  Project: Shirazian Villa Year: 2007 - 2009 Location: Tajrish, Tehran Square metre 1500 Type: Renovation & Interior Design & Construction ...

اطلاعات بیشتر