بایگانی

پروژه اداری نشاط

ادارى نشاط

  |  

Neshat Office    |    اداری نـــشاط  زمان: 1392 - 1395 محل: تهران، پاسداران، گل نبى، زمرد، نبش نادر متراژ: 2400 متر مربع نوع: طراحى کامل و اجرا  Year: 2004 Location: Zomorrod, Golnabi, Pasdaran, Tehran 2400 Square metre Type: Complete Design & Construction ...

اطلاعات بیشتر
پروژه اداری سرافراز

مجتمع ادارى سرافراز

  |  

  Sarafraz Office Complex  |  مجتمع ادارى سرافراز زمان: 1386 - 1387 محل: تهران، بهشتى، سرافراز متراژ: 4000 متر مربع نوع: طراحى کامل و اجراى اسکلت  Project: Sarafraz Office Complex Year: 2007 - 2008 Location: Sarafraz, Beheshti, Tehran 4000 Square metre Type: Complete Design & Skeleton Construction ...

اطلاعات بیشتر