درباره ما

مــــــدیـــــــران . managers

AmirHossein Alavizadeh

Master of Architecture

امیرحسین علوی زاده

کارشناس ارشد معماری

داود علوی زاده

Davoud Alavizadeh

Civil Engineer

داود علوی زاده

مهندس عمران

هــــمــــکاران حــــال و گـــذشـــتـــه . current and pervious partners

Mahdi Hadipour

Architecture

مهدی هادی پور

مهندس معماری

Sepehr SeyedEsfehani

Architecture

سپهر سیداصفهانی

مهندس معماری

Farzad Aslani

Master of Architecture

فرزاد اصلانی

کارشناس ارشد معماری

Afshin Banafsheh

Master of Architecture

افشین بنفشه

کارشناس ارشد معماری

Reza Shahidi

Structural Engineer

رضا شهیدی

مهندس سازه

Ali Razavi

Phd of Structural Engineering

علی رضوی

دکترای سازه

Babak Alipour

Structural Engineer

بابک علی‌پور

مهندس سازه

Ali Salamat

Master of Architecture

علی سلامت

کارشناس ارشد معماری

Siavash Karimi

Structural Engineer

سیاوش کریمی

مهندس سازه

Hossein Habibidoost

Structural Engineer

حسین حیبی دوست

مهندس سازه

Ali Jalaeefar

Phd of Structural Engineering

علی جلایی فر

دکترای سازه

Ali Ghasedian

Structural Engineer

علی قاصدیان

مهندس سازه

Mahdi Ghandilzadeh

Electrical Engineer

مهندی قندیل زاده

مهندس برق

HamidReza Khosrojerdi

IT Consultant

حمیدرضا خسروجردی

مشاور آی تی

Navid AleYasin

BMS Consultant

نوید آل یاسین

ﻣﺸﺎور ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی

Ashkan Moayedi

Survey Engineer

اشکان مویدی

مهندس نقشه بردار

Morteza Zarbafi

Wood Consultant & Contractor

مرتضی زربافی

ﻣﺸﺎور و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﭼﻮب

Arash Fardyar

Mechanical Engineer

آرش فردیار

مهندس مکانیک

Mahmoud Zaribaf

Mechanical Engineer

ﻣﺤﻤﻮد زری ﺑﺎف

مهندس مکانیک

Hesam SeyedHosseini

Mechanical Engineer

حسام سیدحسینی

مهندس مکانیک

© تمامی حقوق برای آرکافیس محفوظ است.