آپارتمان هوشمند

Green Building

2020

-

500 متر مربع

هتل لوکس

Green Building

2018

-

600 متر مربع

یک مکان برتر

Green Building

2022

-

750 متر مربع

بارگیری پروژه بیشتر اطلاعاتی وجود ندارد