طراحی داخلی ساده و راحت

Interior Design

1397

-

600 متر مربع

ترمینال فرودگاه

Civil Engineering

1387

-

750 متر مربع

کارخانه فولاد

Factory

1387

-

900 متر مربع

استادیوم مدرن

Civil Engineering

1382

-

3000 مترمربع

دانشگاه

Education

1390

-

850 متر مربع

مرکز تحقیقات علمی

Office

1395

-

780 متر مربع

نوسازی خانه

Interior Design

1390

-

800 متر مربع

آپارتمان هوشمند

Green Building

2020

-

500 متر مربع

هتل لوکس

Green Building

2018

-

600 متر مربع

بارگیری پروژه بیشتر اطلاعاتی وجود ندارد