مسکونی وربن

دسته

Residential | مـسکونـی

درباره این پروژه

Varbon Residential | مسکونى وربن

 

زمان: 1389

محل: تنکابن، نشتارود، وربن

1200 متر مربع

نوع: طراحى فاز 1


 

Project: Varbon Residential
Year: 2010
Location: Varbon, Nashtaroud, Tonekabon
1200 Square metre
Type: Phase 1 Design