مسکونى شیفته

دسته

Residential | مـسکونـی

درباره این پروژه

Shifteh Residential | مسکونى شیفته

 

زمان: 1383 – 1385

محل: تهران، دروس، شیفته

2500 متر مربع

نوع: اجراى کامل


 

Project: Shifteh Residential
Year: 2004 – 2006
Location: Shifteh, Darus, Tehran
2500 Square metre
Type: Complete Construction