مسکونى دزاشیب

زمان

1370

دسته

Residential | مـسکونـی

درباره این پروژه

Dezashib Residential |  مسکونى دزاشیب

 

زمان: 1389 – 1392

محل: تهران، دزاشیب، رمضانى، بنفشه

2800 متر مربع

نوع: طراحی و اجراى کامل


 

Project: Dezashib Residential
Year: 2010 – 2013
Location: Banafsheh, Ramezani,Dezashib, Tehran
2800 Square metre
Type: Complete Design & Construction