مــسکـونــی دربـنـد

دسته

Residential | مـسکونـی

درباره این پروژه

Darband Residential | مسکونی دربند

زمان: 1398
محل: تهران، تجریش، دربند
5000 متر مربع
نوع: طراحى فاز 1 معماری


 

Project: Darband Residential
Year: 2019
Location: Darband, Tajrish, Tehran
Square metre 5000
Type: Phase 1 Design