برج نگین فرمانیه

دسته

Residential | مـسکونـی

درباره این پروژه

Zafar Residential |  مسکونى ظفر

 

زمان: 1374 – 1376

محل: تهران، فرمانیه

22000 متر مربع

نوع: اجراى سفت کارى و نازك کارى


 

Project: Negin Farmanieh Tower
Year: 1995 – 1997
Location: Farmanieh, Tehran
22000 Square metre
Type: Finishing Construction