درباره ما

innovation in architecture, expertise in construction

archoffice is a design and construction office, combining Iranian architecture and cutting edge construction, makes this office creations unique in terms of design and auqlity.

With more than 30 years of expertise, archoffice proves to be one of the few high quality design and construction offices in the field.

خـلاقیـت در مــعــمــاری، مــهارت در ســاخت

archoffice دفتریست در زمینه طراحی و پروژه های ساختمانی که تلاش دارد با اتکا به معمـاری اصـیل ایـرانی و توجه به معمـاری روز دنیـا، آثاری را بوجود آورد که دارای روح ایرانی بوده و با این حال پیـشرو نیـز باشد.

این دفتر دارای توان بالایی در زمینه اجرا بوده و مدعیست که از نظر کیفیت اجرا، جزء معدود دفاتر ساختمانیست و سابقه 30 ساله آن، نشانگر این امرست.

عوامل این دفتر امید دارند با توکل به خدا و تلاش خود بتوانند هر روز در این زمینه پیشرفت کرده و اثرگذار باشند.